Împrumuturi acordate

0

Dobânzi achitate către investitori

0 EUR

Dobânda medie

0 %

Perioada medie a unui împrumut

0 Luni

Suma medie a unui împrumut

0 EUR

Valoarea împrumuturilor acordate (cumulativ)
Împrumuturi după scop
Împrumuturi după gradul de risc
Împrumuturi după perioadă